A legfrissebb hír...
SzMPSz logo: Visszavezet a kezdőlapra...

  Főmenu
Tantárgyi felületek
Szervezeti élet
Rendezvények
Képzés, továbbképzések
Diákversenyek
Pályázatok
Hírek
Pázmány Alapítvány
Comenius
Oktatáspolitika
Pedagógusfórum
Jogszabályok
Adatbázisok
Galéria
Letöltés
Informatika és Tananyag
Beíratkozás
Archívum
  Pedagógiai Központok
  Rokon linkek

  Elérhetőségünk

postacím:
945 01 Komárno 1
P.O.Box 49
e-mail:
szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk
tel/fax:
[+421](0)35 771 3572
[+421](0)35 771 4755
[+421](0)31 780 7928
fax:
[+421](0)35 771 4756

  A weboldal támogatója
  (C) 2004-2011 SzMPSz

A szlovákiai magyar közoktatást érintő jogszabályokról


Az oktatási törvény módosításának javaslata és várható hatásai [2013.09.10.]
Dokumentumok:
Iskolabezárások a láthatáron (Pék László)
Návrh zmeny skolského zákona 245
Nariadenie vlády 630
A 2012.9.20-án elfogadott 325. számú törvény
A módosítás leírása
Nyilatkozat


A nyelvtörvény végrehajtási rendelete [2010.01.13.]
Dokumentumok:
A nyelvtörvény végrehajtási rendelete
Csatolt levél a rendelethez


A továbbképzésekről szóló 445.sz. rendelet [2009.11.06.]
VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Olvassa el a rendeletet!


A pedagógiai alkalmazottakról a SzNT által 2009. június 24-én elfogadott törvény szövege, indoklása és a törvényhez kapcsolódó rendeletek [2009.07.02.]
Olvassa el a vonatkozó dokumentumokat:
A törvény szövege | A törvény indoklása | Kapcsolódó rendeletek


A pedagógiai alkalmazottakról szóló törvénytervezet és indoklása [2008.12.22.]
Olvassa el a törvénytervezetet és az indoklást
Várjuk a kollégák észrevételeit a pek@szmpsz.sk és a fodor.attila@comeniuspi.sk címekre.


Az előző választási ciklusban a közoktatásban radikális lépésre került sor. Az oktatásügyi igazgatásra és az oktatásügyi önkormányzatokra vonatkozó 542/1990-es törvényt 2002-ben úgy módosították, hogy ennek alapján az intézményfenntartói jogkörök a járási és a kerületi hivataloktól zömmel átkerültek a helyi és a regionális önkormányzatokhoz. A közoktatás finanszírozásáról akkor törvény született, amelyben osztályokra vonatkoztatott normatívákról, az alkalmazottak előírt számáról, és 5 éves átmeneti időszakról volt szó. Azóta a finanszírozásra újabb jogszabály lépett életbe (597/2003 -as törvény). Ennek értelmében a normatív támogatás a diáklétszám függvénye, az átmeneti időszak pedig 3 év.

Radikális változást hozott a 2004. január 1-jével hatályos, új, az oktatásügyi igazgatásra és az oktatásügyi önkormányzatokra vonatkozó 596/2003-as törvény, melynek értelmében létrejöttek 2004 januárjában a kerületi tanügy hivatalok, 2004 júliusában pedig a községi tanügyi hivatalok. Az oktatásügyi hatáskörök egy része, és az oktatásügyi hatáskörrel felruházott szervezetek, intézmények, szervek felügyelete - a kerületi tanügyi hivatalok létrejöttével - visszakerültek az oktatási tárcához (1996 óta ezek a kompetenciák a belügyminisztérium alá rendelt kerületi és járási hivataloknál voltak).

Nem készült el az az átfogó, új közoktatási törvény, amelyet az előző kormányzat az előző kormányzati ciklus végére igért meg, pedig nagyon nagy szükség lenne egy minőségelvű oktatáspolitika jogszabályi alapjainak megteremtésére. Olyan átfogó közoktatási törvényre van szükség, melyben világosan le lenne fektetve a tartalmi szabályozás mikéntje, az értékelési rendszer kialakítása, az oktatásügyi kompetenciák rendszere, a közoktatási rendszer intézményeinek (iskolák, óvodák, oktatásügyi háttérintézmények és hivatalok) muködése, finanszírozása, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése, finanszírozása, a pedagógus-továbbképzés megnyugtató megszervezése, a művelődéshez való jog és esélyegyenlőség alapján minden gyermek és polgár számára, nem utolsó sorban a nemzeti és etnikai kisebbségek számára - a színvonalában garantált - anyanyelvi képzés biztosítása, de leginkább a finanszírozás terén az állami szerepvállalás erősítése.

Töltse le az alábbi törvényelemzést...
   A közoktatási rendszer jellemzői 2004. január 1-jétől
   Az alap- és középiskolák rendszerére vonatkozó 29/1984-ES törvény módosított változata
   Az oktatásügyi igazgatásra és az oktatásügyi önkormányzatokra vonatkozó 596/2003-as törvény elemzése

(MS Word - 37KB)


Alább összefoglaljuk a Törvénytár "Iskolaügy és oktatás" fejezetében nyilvánosságra hozott törvények jegyzékét. Az egyes törvények eredeti szövege a Törvénytár weblapjáról tölthető le.

597/2003  Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
596/2003  Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
553/2003  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003  Zákon o súdnych úradníkoch
548/2003  Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
528/2003  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
465/2003  Zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
445/2003  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
442/2003  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
364/2003  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 63/2000 Z. z.
269/2003  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
120/2003  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
104/2003  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Akreditačnej komisii
RO/2003  Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.
59/2003  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieža na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež
725/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z.
614/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia
587/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z. z. o školskej samospráve
477/2002  Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
471/2002  Zákon o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov
408/2002  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
401/2002  Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
334/2002  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
312/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy
237/2002  Zákon o obchode s ohrozenými druhmi vožne žijúcich živočíchov a vožne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
219/2002  Zákon o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
216/2002  Zákon o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
209/2002  Zákon o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
204/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia
200/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov
RO/2002  Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 131/2002 Z. z.
162/2002  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
157/2002  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
156/2002  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve
154/2002  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
145/2002  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany
134/2002  Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na pridežovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach
131/2002  Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
RO/2002  Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 506/2001 Z. z.
567/2001  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.
506/2001  Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
437/2001  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách
416/2001  Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
216/2001  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
202/2001  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
68/2001  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. septembra 1994 č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru

Gyermekrajzok kiállítása a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákai Magyarok Kultúra Múzeumában
Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója
VI. Országos Képzőművészeti Pályázat értékelése
Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tisztújító közgyűlése
Akkreditált továbbképzés
Országos Óvodapedagógiai Konferencia
VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok
Kufstein-tanácskozás Felsőpulyán
Magyar - magyar kapcsolatépítés horvátországi Drávaszögben
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
a galántai Szent István király templomban

Táblázat az SZMPSZ tagság nyilvántartásához (TV elnököknek)

Aktuális információk.
Kattintson ide!


Lapozzon bele a PF eddigi számaiba!


Adatlap a Pedagógus Fórum cikkírói reszére

Iskolai adatbázisunk a települések sorrendjében tartalmazza az iskolák adatsorait, beleértve a megnevezéseket, kapcsolatokat, igazgatók és helyetteseik neveit és elérhetőségeit s pár egyéb adatot. A 900-nál is több bejegyzést tartalmazó adatbázis településre szűrhető, avagy a "Bővített kereső|szűrő" segítségével egyéb szofisztikált szűrésmódok definiálhatók. A rendszer elégségesen sokféle oszlop-szerkezetű iskolalistákat tud generálni. Lépjen be! Próbálja ki!